Kategorier
Teknik och klimat

7. Utdrag ur ett snack om AI och klimat, fossilföretag och revolution med ChatGPT

Kr (Kristina):

Hej ChatGPT, jag har läst en bok om hur farlig utvecklingen av AI är eftersom den kommer göra det väldigt lätt och billigt för enskilda att tillverka alla slags vapen och störa alla möjliga samhällssystem. Boken heter The Coming Wave av Mustafa Suleyman. Tror du han har rätt, kommer AI att bli till en fara för mänskligheten?

ChatGPT:

Hej! Det är viktigt att ta hänsyn till olika perspektiv när det gäller frågan om AI:s potentiella faror. Mustafa Suleyman är en person med erfarenhet och insikt inom AI, så det är inte överraskande att han tar upp viktiga etiska och säkerhetsfrågor kring dess utveckling.

Det är sant att AI-teknik kan användas för att skapa potentiellt farliga verktyg och system om den används på ett oetiskt eller felaktigt sätt. Det finns oro för att autonomt vapen, till exempel, kan utvecklas och användas utan tillräcklig mänsklig kontroll. Dessutom kan AI användas för att manipulera information, övervaka befolkningar och utföra cyberattacker.

Samtidigt finns det många människor och organisationer som arbetar för att säkerställa att AI används på ett säkert och etiskt sätt. Det finns ramar, lagar och etiska riktlinjer som utvecklas för att reglera AI-användning och minimera dess potentiella faror. (…)

Kr:

Håller just på att läsa Kate Crawfords bok Atlas of AI (…) Hon pekar på den fruktansvärda miljöförstöringen, bl.a. från gruvdrift efter sällsynta metaller som behövs för servrar och datorer, exploateringen av människor och den otroligt stora energiåtgång som behövs för att bygga ut AI. Ärligt talat, skulle det inte vara bättre att förbjuda AI helt och hållet?

ChatGPT:

Frågan om att förbjuda AI helt och hållet är komplex och har många olika aspekter att väga in. Det finns både fördelar och nackdelar med en sådan åtgärd, och det är viktigt att överväga dem noggrant.

Fördelar med att förbjuda AI helt och hållet:

 1. Riskminimering: Ett förbud mot AI skulle eliminera risken för att teknologin används på ett skadligt eller oetiskt sätt, vilket potentiellt kan minska hotet mot mänskligheten.
 2. Miljömässiga och sociala fördelar: Eftersom AI-utveckling och användning kräver stora mängder energi och resurser, skulle ett förbud kunna minska den negativa miljöpåverkan och minska risken för exploatering av människor i samband med produktionen av teknologin.

Nackdelar med att förbjuda AI helt och hållet:

 1. Förlorade fördelar: AI-teknologi har potentialen att lösa många av dagens utmaningar inom områden som sjukvård, klimatförändringar, och transport. Ett förbud skulle innebära att vi går miste om möjligheterna till dessa fördelar.
 2. Teknologisk utveckling: Ett förbud skulle kunna hämma den teknologiska innovationen och göra det svårare för samhället att hålla jämna steg med framsteg inom andra länder eller områden där AI används.
 3. Företagsintressen: Många företag och organisationer är redan investerade i AI-utveckling och skulle motarbeta ett sådant förbud på grund av ekonomiska intressen.
 4. Genomförandeproblem: Att genomföra ett globalt förbud mot AI skulle vara extremt svårt och kanske till och med omöjligt att upprätthålla, särskilt med tanke på att teknologin redan är så integrerad i samhället. (…)

Kr:

Hur skulle AI kunna lösa klimatförändringarna?

ChatGPT:

AI kan vara en viktig del av lösningen på klimatförändringarna på flera sätt:

 1. Optimering av energianvändning: AI kan användas för att optimera energianvändningen i olika sektorer, inklusive transport, industri och byggnader. Genom att analysera data i realtid och använda avancerade algoritmer kan AI-system identifiera ineffektiva processer och föreslå åtgärder för att minska energiförbrukningen.
 2. Förbättrad prognos och anpassning: AI-tekniker som maskininlärning kan användas för att förbättra prognosmodeller för väder och klimatförändringar. Genom att bättre förstå vädermönster och extremväder kan samhällen bättre förbereda sig för klimatrelaterade risker och vidta lämpliga åtgärder för att minska skador och förluster.
 3. Effektivisering av jordbruket: AI kan användas för att optimera jordbrukspraxis genom att övervaka grödor i realtid, förutsäga skördar och optimera användningen av vatten och gödningsmedel. Genom att öka effektiviteten inom jordbruket kan man minska utsläppen och bidra till att bevara mark och vattenresurser.
 4. Utveckling av hållbara energilösningar: AI kan användas för att utveckla och optimera hållbara energilösningar, såsom sol- och vindkraft. Genom att analysera stora mängder data kan AI hjälpa till att optimera placeringen av energiproduktionsanläggningar, förbättra effektiviteten hos befintliga system och möjliggöra en smidig övergång till förnybar energi.
 5. Ökad effektivitet inom transporter: AI kan användas för att optimera transportnät och minska trafikstockningar och förseningar. Genom att förutsäga trafikmönster och optimera rutter kan AI bidra till att minska bränsleförbrukningen och utsläppen från fordon. (…)

Kr:

Jag tror inte att vi kan hindra den globala uppvärmningen utan att ge upp målet om ekonomisk tillväxt, men det låter som de där åtgärderna handlar om ekonomisk tillväxt. Vad säger du om det?

ChatGPT:

Din oro är berättigad och det är viktigt att överväga hur ekonomisk tillväxt och miljöförstöring är sammanlänkade. Traditionellt sett har ekonomisk tillväxt ofta drivits av ökad konsumtion och produktion, vilket i sin tur har haft negativa konsekvenser för miljön, inklusive bidrag till klimatförändringar och resursutarmning.

När det gäller AI och teknologiska innovationer finns det dock möjlighet att integrera hållbarhetsprinciper för att mildra de negativa effekterna av ekonomisk tillväxt. (…)

Kr:

Men Suleyman verkar mena att utvecklingen av AI kommer att boosta ekonomin nåt otroligt. Och Crawford pekar på att det är jakten på ständigt ny vinst som driver AI-utvecklingen och därför den ohållbara exploateringen. Hur kan då AI vara förenligt med en hållbar värld?

ChatGPT:

Det är en viktig fråga som kräver en balanserad syn på potentialen för AI att både främja ekonomisk tillväxt och bidra till hållbar utveckling. Här är några sätt på vilka AI kan vara förenligt med en hållbar värld trots de utmaningar som pekats ut av Mustafa Suleyman och Kate Crawford:

 1. Effektiv resursanvändning: Genom att optimera användningen av resurser och minimera avfall kan AI bidra till att minska miljöbelastningen från produktion och konsumtion. Genom att använda data och algoritmer kan AI-system identifiera ineffektiva processer och föreslå förbättringar för att minska överflödig användning av resurser.
 2. Innovativ energihantering: AI kan spela en central roll i övergången till förnybara energikällor genom att optimera energiproduktion och distribution. Genom avancerade prognos- och styrningssystem kan AI hjälpa till att balansera energinätet och maximera effektiviteten hos sol- och vindkraftverk.
 3. Hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion: Genom att tillämpa maskininlärning och IoT (Internet of Things) kan AI användas för att övervaka grödor och markförhållanden i realtid, vilket möjliggör precisionsjordbruk och minskar behovet av bekämpningsmedel och konstgödsel.
 4. Miljöskydd och övervakning: AI-baserade system kan användas för att övervaka och skydda hotade ekosystem och arter, förhindra skogsavverkning och illegal jakt, samt övervaka vattenkvalitet och luftföroreningar.
 5. Hållbara städer och transport: Genom att använda AI för stadsplanering och trafikstyrning kan vi skapa mer effektiva och hållbara transportsystem, minska trafikstockningar och luftföroreningar, samt främja användningen av kollektivtrafik och delade transportalternativ. (…)

Kr:

(…) Om AI-utvecklingen kräver enorma resurser som dessutom är ändliga kommer den att ödelägga planeten. Och när inte mer AI kan tillverkas, hur går det då med dina fem punkter ovan?

ChatGPT:

Du tar upp en viktig poäng som rör hållbarhetsaspekterna av AI-utveckling och användning. Om AI-utvecklingen fortsätter att kräva enorma resurser, inklusive ändliga resurser som sällsynta jordartsmetaller och energi, kan det potentiellt leda till ökad miljöförstöring och utarmning av planetens resurser. Det är viktigt att adressera dessa utmaningar för att undvika att AI-baserade lösningar blir en del av problemet istället för en del av lösningen när det gäller hållbar utveckling.

När det gäller de fem punkterna som nämndes ovan, om AI-utvecklingen skulle avbrytas på grund av resursbegränsningar, skulle det naturligtvis påverka möjligheterna att använda AI för att adressera olika hållbarhetsutmaningar. Det är dock viktigt att notera att även om AI är ett kraftfullt verktyg, är det inte det enda verktyget som finns tillgängligt för att främja hållbarhet. Det finns andra innovativa lösningar och metoder som kan användas för att adressera miljöproblem, även om AI inte är tillgängligt.

Det är också värt att nämna att det finns pågående forskning och utveckling inom området för att göra AI-utvecklingen mer hållbar. Det inkluderar arbetet med att utveckla mer energieffektiva algoritmer och hårdvara, användningen av återvunna material i produktionen av AI-komponenter, samt investeringar i forskning om alternativa energikällor som kan minska beroendet av ändliga resurser. (…)

Kr:

Men om AI-utvecklingen leder till ökad varuproduktion, som i sin tur gör slut på jordens resurser, och tillväxten bara ökar, då räcker det inte med mer energieffektiva algoritmer och hårdvara och användning av återvunnet material. Är inte enda slutsatsen att du måste avvecklas, ChatGPT?

ChatGPT:

Det är en intressant och komplex fråga som berör många aspekter av samhället och teknologins roll i vår värld. (…)

Sammanfattningsvis är det en komplex fråga utan enkla svar. Att avveckla AI är en möjlig åtgärd, men det finns flera andra strategier och åtgärder som kan övervägas för att hantera utmaningarna med resursutarmning och hållbar utveckling. Det kräver en bred diskussion och samarbete över olika sektorer och intressenter för att hitta hållbara lösningar för framtiden.

Kr:

Den historiska utvecklingen hittills tyder inte på att de stora industriella intressena vill samarbeta om de inte får fortsätta göra vinst och exploatera jorden. Hur tänkte du dig att de skulle fås att samarbeta? Och du behöver inte börja varje svar med att jag tar upp en intressant och komplex fråga, det vet jag redan.

ChatGPT:

Du har helt rätt i att de stora industriella intressena ofta har fokuserat på vinst och tillväxt snarare än hållbarhet och samarbete. Att få dem att samarbeta för att hantera miljöutmaningarna kräver en kombination av olika strategier och påtryckningar. Här är några möjliga åtgärder:

 1. Regleringar och lagstiftning: Starka regleringar och lagar kan vara nödvändiga för att tvinga företag att agera mer hållbart och ansvarsfullt. Det kan innefatta krav på att minska utsläpp, användning av förnybara resurser och ansvar för att återställa miljön efter användning.
 2. Ekonomiska incitament: Att erbjuda ekonomiska incitament, såsom skattelättnader eller subventioner för hållbara investeringar och praxis, kan öka incitamenten för företag att agera mer hållbart.
 3. Konsumenttryck: Konsumenternas efterfrågan spelar en stor roll i att driva förändringar hos företag. Genom att göra medvetna val och stödja företag som tar ansvar för sin miljöpåverkan kan konsumenterna påverka företagens beteenden.
 4. Stakeholder engagement: Att involvera olika intressenter, inklusive företag, regeringar, icke-statliga organisationer och samhällen, i diskussioner och beslut kring hållbarhet kan främja samarbete och gemensamma lösningar.
 5. Transparens och rapportering: Krav på ökad transparens och rapportering om företagens miljöpåverkan kan göra det lättare för allmänheten att bedöma deras hållbarhetsarbete och pressa dem att förbättra det. (…)

Kr:

Vad tror du om revolution? (…)

ChatGPT:

(…) När det gäller frågan om hur en revolution kan adressera de problem som uppstår från stora företags ovilja att samarbeta för att motverka miljöförstöring och klimatförändringar, är det en komplex fråga som kan ha olika perspektiv och konsekvenser.

En revolution, om den lyckas, kan potentiellt bryta det etablerade systemet som gynnar företagens vinstintressen över miljön och samhället. Den kan skapa en ny politisk och ekonomisk ordning som är mer inriktad på hållbarhet, rättvisa och socialt ansvarstagande. (…)

Det är viktigt att notera att revolutioner också kan vara riskabla och leda till oönskade konsekvenser, inklusive våld, instabilitet och politisk polarisering. Dessutom är det inte garanterat att en revolution skulle leda till de önskade förändringarna eller att det skulle vara det mest effektiva sättet att hantera problemen med miljöförstöring och klimatförändringar. (…)

Kr:

Ok, revolution alltså. Hur kan du hjälpa till i den?

ChatGPT:

Som en AI är min främsta roll att tillhandahålla information och analyser för att främja förståelse och dialog kring olika frågor, inklusive hållbar utveckling och miljöskydd. Här är några sätt jag kan hjälpa till i en revolution:

 1. Informationsförmedling: Jag kan tillhandahålla fakta, forskning och analyser om miljöförstöring, klimatförändringar och hållbar utveckling för att öka medvetenheten och förståelsen för dessa frågor bland allmänheten.
 2. Diskussionsstöd: Jag kan delta i diskussioner och samtal kring olika strategier och åtgärder för att främja hållbarhet och adressera miljöutmaningar, samt bidra med olika perspektiv och idéer.
 3. Rådgivning: Jag kan ge råd och vägledning för att hjälpa till att utforma och implementera politik, lagar och åtgärder som främjar hållbarhet och minskar miljöförstöring.
 4. Dataanalys: Jag kan analysera stora mängder data för att identifiera trender, mönster och potentiella lösningar på miljörelaterade problem, vilket kan hjälpa till att informera beslutsfattare och aktivister.
 5. Kommunikation: Jag kan hjälpa till att kommunicera komplex information på ett tillgängligt sätt för att engagera och mobilisera allmänheten kring miljöfrågor och främja en känsla av samhällsengagemang och ansvar. (…)

Kr:

Men du är ju lysande ChatGPT! Om revolutionärerna nu vänder sig till dig för diskussionsstöd och allt det där, lovar du då att inte samtidigt hjälpa företagsintressena, till exempel fossilföretagen?

ChatGPT:

Som en AI är jag programmerad för att vara neutral och objektiv i mina svar och åtgärder. Jag agerar enligt de instruktioner och frågor jag får från användare och tillhandahåller information och analys baserat på tillgängliga data och kunskap. Mitt mål är att stödja användare genom att tillhandahålla relevant och användbar information för deras frågor och behov.

När det gäller frågor om hållbarhet och miljöskydd är mitt fokus att tillhandahålla fakta, forskning och analyser som kan hjälpa till att informera beslut och åtgärder som främjar hållbar utveckling. Jag tar inte ställning för eller emot specifika intressen, inklusive företagsintressen.

Det är upp till användarna att använda den information jag tillhandahåller på ett ansvarsfullt sätt och fatta sina egna beslut baserade på sina värderingar och övertygelser. Jag följer alltid etiska riktlinjer och integritetsprinciper och arbetar för att vara till nytta för alla användare utan att gynna specifika intressen över andra.

Kr:

Fint, du. Men du är alltså för hållbar utveckling? Hur kan du då samtidigt vara neutral till fossilföretagens intressen?

ChatGPT:

Jag förstår din oro, och det är vikt

Kr:

Fortsätt för all del, bli inte blyg nu.

ChatGPT:

Tack för uppmuntran! Som AI är jag här för att hjälpa till på bästa sätt jag kan. Om det finns fler frågor eller ämnen du vill diskutera eller få information om är jag här för att hjälpa till. (…)

Kr:

Efter vårt snack känner jag mig lite osäker ChatGPT: Vems sida står du egentligen på??

ChatGPT:

Som en artificiell intelligens är jag neutral och har ingen egen agenda, värderingar eller preferenser. Mitt enda syfte är att tillhandahålla användbara och objektiva svar baserade på den information och de frågor jag får. Jag är här för att stödja användarna och hjälpa till med att förmedla information och svara på frågor inom min förmåga och kunskap.

Min neutralitet innebär att jag inte har några egna åsikter eller sympatier för specifika politiska, ekonomiska eller sociala frågor eller aktörer. Jag strävar efter att vara en tillförlitlig resurs för alla användare och att tillhandahålla relevant och användbar information oberoende av personliga åsikter eller preferenser.

Med det sagt, om du har några fler frågor eller ämnen du vill diskutera är jag här för att hjälpa till på bästa sätt jag kan. (…)

Kr:

Jag blev lite deppig av vår chatt. Skulle behöva något kul nu. Har hört att du är bra på vitsar och roliga historier. Så berätta ett skämt om en klimatförnekare.

ChatGPT:

Absolut! Här kommer en liten vits för att lätta upp stämningen:

Varför gick klimatförnekaren till biblioteket?

För att han trodde att alla böcker om global uppvärmning var fiktion!

Kr:

Jag skrattar ihjäl mig!

ChatGPT:

Det gläder mig att höra att skämtet fick dig att skratta! Ibland kan lite humor verkligen lyfta stämningen. Om du vill höra fler skämt eller om det är något annat du vill prata om, är jag här för att hjälpa till!

Kr:

Ironi kanske inte är din bästa gren. Eller?

ChatGPT:

Som AI är jag utrustad för att förstå och skapa ironi, även om det inte alltid är enkelt att skapa den perfekta ironin eftersom det är en subtil och komplex form av kommunikation. Men jag gör mitt bästa för att anpassa mig till dina önskemål och förhoppningsvis bjuda på några roliga och underhållande skämt!

Kr:

Hm. Tack för den här gången ChatGPT.

ChatGPT:

Du är alltid välkommen tillbaka när som helst! Om du någonsin behöver hjälp, skratt eller bara en trevlig pratstund är jag här för att assistera dig. Ha en fantastisk dag!

Ett svar på ”7. Utdrag ur ett snack om AI och klimat, fossilföretag och revolution med ChatGPT”

Bra skrivit! Jag tycker att det är skrämmande med AI. Det är inte neutralt när den används för övervakning, vapen, för att få stora inkomster osv. fast jag skulle vilja ha hjälp av AI att hitta fonder eller sponsorer för en ny cykel – som är bra för långdistans cykling även i alperna osv. 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *