Att krypa in i munken

Kate Raworth är en brittisk ekonom som ifrågasätter de dominerande nationalekonomiska doktrinerna inifrån. Mest känd har hon blivit för idén om munken, the doughnut – det sockerklibbiga bakverket med hål i mitten – som ideal för den globala ekonomin. Visionen är en värld där vi inte överskrider gränserna för en levande och frisk planet och där alla människor lever ett drägligt liv.

Bilden är egentligen mer genial än visionen, som borde vara självklar men inte är det: munken är en ring och en ring har en yttre och en inre gräns. De gränserna definierar chanserna till mänskligt liv.

Munkens yttre gräns, det klibbiga bakverkets utsida, symboliserar gränsen för vad planeten tål av mänsklig produktion och konsumtion. Här utgår Raworth från de nio planetära gränser som en internationell forskargrupp fastslagit. Det finns värden som de här nio processerna inte får överskrida om vi ska kunna leva säkert på jorden:

  • Den globala uppvärmningen får inte bli för hög
  • Haven får inte bli för sura
  • Ozonskiktet får inte bli för tunt
  • Användningen av fosfor och kväve (som ingår i gödningsmedel och bidrar till övergödning och algblomning i sjöar och hav) får inte bli för omfattande
  • Sötvattenanvändningen får inte blir för hög
  • Tillräckligt mycket vildmark måste finnas kvar när skogar och våtmarker blir till städer och vägar
  • För många arter får inte dö ut
  • Luften får inte få för höga gifthalter
  • Användningen av kemiska gifter får inte bli för hög

De planetära gränserna presenterades första gången i en publikation 2009. 2015 gjordes en studie som beräknade att fyra av de nio gränserna för säkerhet hade passerats – 2023 beräknas sex gränser ha överskridits. (Johan Rockström, som ingår i forskargruppen, talade om detta i P1s Söndagsintervju redan 2021: https://sverigesradio.se/avsnitt/johan-rockstrom-om-mansklighetens-framtid-pa-jorden)

Vårt sätt att leva i världen håller på att spränga munken och vi behöver pressa in allt vi gör, alla våra ekonomiska aktiviteter, innanför det trygga sockerlagret igen.

Munkens inre ring markerar det resursutnyttjande som krävs för att alla människor på planeten ska kunna leva ett drägligt liv. Det handlar både om hur mycket resurser som används och hur de är fördelade. Målen här mäts i 12 dimensioner som Raworth definierat utifrån FNs hållbarhetsmål från 2015. Det handlar om mat, hälsa, utbildning, inkomst och arbete, vatten och sanitet, energi, tillgång till mänskliga nätverk, adekvata bostäder, jämlikhet mellan könen, social jämlikhet, politiskt inflytande, fred och lag. En tabell i boken presenterar värden för hur stor del av världens befolkning som befinner sig utanför sockerlagret och skulle behöva krypa in. Värdena där är nu kring tio år gamla och sorgligt nog lär ännu fler människor ha trillat ut i munkens mitthål under pandemin.

Munken är ingen mall för hur samhället ska vara organiserat men visar mot en hållbar värld på ett övergripande plan. Och visionen har inspirerat. Flera städer och kommuner runt om i världen har satt upp munkmodellen som något att sträva efter. Amsterdam var tidigt ute och annonserade 2020 att staden skulle använda munkmodellen för återhämtning efter pandemin. Nu har de formulerat en ”cirkulär strategi” för perioden 2020-2025 med visionen att möjliggöra ”ett gott liv för alla, inom Jordens naturliga gränser”.  Programmet handlar bland annat om återbruk och reparation, om avfallshantering och lokal matproduktion. Det går att förutse många hinder mot att Amsterdams invånare ska krypa innanför det yttre socerklagret: kommer de till exempel att dra ner tillräckligt på flygande och bilåkning? Men det är ändå ett spännande försök att föra en politik åt rätt håll. I Sverige har otippat den högerstyrda Skåne-kommunen Tomelilla, där sd är största parti, blivit den första kommun som säger sig vilja tillämpa munkekonomi. Vad munkvisionen kan göra med politiken där återstår att se.

Kate Raworth (2017) Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Random House)

Lämna ett svar